Mô tả

 

Công ty Việt á chuyên cung cấp các loại phớt chặn dầu máy nén khí với các loại kích thước như sau:

Các size phớt thông dụng:
 

STT Đường kính trục Mã SKF
1 6 CR 6X16X5 HMSA10 RG
2 CR 6X16X7 HMSA10 RG
3 CR 6X22X7 HMSA10 RG
4 7 CR 7X16X7 HMSA10 RG
5 CR 7X22X7 HMSA10 RG
6 8 CR 8X18X5 HMSA10 RG
7 CR 8X18X7 HMSA10 RG
8 CR 8X22X7 HMSA10 RG
9 CR 8X24X7 HMSA10 RG
10 9 CR 9X22X7 HMSA10 RG
11 10 CR 10X20X7 HMSA10 RG
12 CR 10X22X7 HMSA10 RG
13 CR 10X24X7 HMSA10 RG
14 CR 10X25X7 HMSA10 RG
15 CR 10X26X7 HMSA10 RG
16 CR 10X19X7 HMSA10 RG
17 CR 10X20X6 HMSA10 RG
18 12 CR 12x22x7 HMSA10 RG
19 CR 12X19X5 HMSA10 RG
20 CR 12X22X5 HMSA10 RG
21 CR 12X22X6 HMSA10 RG
22 CR 12X24X7 HMSA10 RG
23 CR 12X25X7 HMSA10 RG
24 CR 12X28X7 HMSA10 RG
25 CR 12X30X7 HMSA10 RG
26 CR 12X32X7 HMSA10 RG
27 13 CR 13X26X7 HMSA10 RG
28 14 CR 14X24X7 HMSA10 RG
29 CR 14X25X5 HMSA10 RG
30 CR 14X28X7 HMSA10 RG
31 CR 14X30X7 HMSA10 RG
32 15 CR 15x40x7 HMSA10 RG
33 CR 15X25X5 HMSA10 RG
34 CR 15X25X6 HMSA10 RG
35 CR 15X26X7 HMSA10 RG
36 CR 15X30X7 HMSA10 RG
37 CR 15X32X7 HMSA10 RG
38 CR 15X35X7 HMSA10 RG
39 CR 15X40X10 HMSA10 RG
40 CR 15X24X7 HMSA10 RG
41 16 CR 16x24x7 HMSA10 RG
42 CR 16X28X7 HMSA10 RG
43 CR 16X30X7 HMSA10 RG
44 CR 16X32X7 HMSA10 RG
45 CR 16X35X7 HMSA10 RG
46 17 CR 17x37x7 HMSA10 RG
47 CR 17x40x7 HMSA10 RG
48 CR 17x47x10 HMSA10 RG
49 CR 17X28X7 HMSA10 RG
50 CR 17X29X5 HMSA10 RG
51 CR 17X30X7 HMSA10 RG
52 CR 17X32X7 HMSA10 RG
53 CR 17X35X7 HMSA10 RG
54 CR 17X40X10 HMSA10 RG
55 18 CR 18x30x7 HMSA10 RG
56 CR 18x47x6 HMSA10 RG
57 CR 18X28X7 HMSA10 RG
58 CR 18X30X6 HMSA10 RG
59 CR 18X32X7 HMSA10 RG
60 CR 18X35X7 HMSA10 RG
61 CR 18X40X7 HMSA10 RG
62 19 CR 19x42x6 HMSA10 RG
63 CR 19X30X7 HMSA10 RG
64 CR 19X30X8 HMSA10 RG
65 CR 19X32X7 HMSA10 RG
66 20 CR 20x32x6 HMSA10 RG
67 CR 20x45x7 HMSA10 RG
68 CR 20X30X5 HMSA10 RG
69 CR 20X30X7 HMSA10 RG
70 CR 20X32X7 HMSA10 RG
71 CR 20X34X7 HMSA10 RG
72 CR 20X35X6 HMSA10 RG
73 CR 20X35X7 HMSA10 RG
74 CR 20X35X8 HMSA10 RG
75 CR 20X35X10 HMSA10 RG
76 CR 20X36X7 HMSA10 RG
77 CR 20X38X7 HMSA10 RG
78 CR 20X40X7 HMSA10 RG
79 CR 20X40X10 HMSA10 RG
80 CR 20X42X7 HMSA10 RG
81 CR 20X42X10 HMSA10 RG
82 CR 20X47X7 HMSA10 RG
83 CR 20X47X10 HMSA10 RG
84 CR 20X52X7 HMSA10 RG
85 CR 20X52X10 HMSA10 RG
86 21 CR 21x40x7 HMSA10 RG
87 CR 21X35X7 HMSA10 RG
88 22 CR 22x45x7 HMSA10 RG
89 CR 22x47x10 HMSA10 RG
90 CR 22x62x6 HMSA10 RG
91 CR 22X32X7 HMSA10 RG
92 CR 22X35X7 HMSA10 RG
93 CR 22X36X7 HMSA10 RG
94 CR 22X38X8 HMSA10 RG
95 CR 22X40X7 HMSA10 RG
96 CR 22X40X10 HMSA10 RG
97 CR 22X42X10 HMSA10 RG
98 CR 22X47X7 HMSA10 RG
99 23 CR 23X40X10 HMSA10 RG
100 24 CR 24X35X7 HMSA10 RG
101 CR 24X37X7 HMSA10 RG
102 CR 24X40X7 HMSA10 RG
103 CR 24X42X8 HMSA10 RG
104 CR 24X47X7 HMSA10 RG
105 25 CR 25X52X10 HMSA10 RG
106 CR 25X62X7 HMSA10 RG
107 CR 25X62X8 HMSA10 RG
108 CR 25X62X10 HMSA10 RG
109 CR 25x40x7 HMSA10 RG
110 CR 25x72x7 HMSA10 RG
111 CR 25X35X6 HMSA10 RG
112 CR 25X35X7 HMSA10 RG
113 CR 25X37X5 HMSA10 RG
114 CR 25X37X6 HMSA10 RG
115 CR 25X37X7 HMSA10 RG
116 CR 25X38X7 HMSA10 RG
117 CR 25X40X5 HMSA10 RG
118 CR 25X40X8 HMSA10 RG
119 CR 25X40X10 HMSA10 RG
120 CR 25X42X6 HMSA10 RG
121 CR 25X42X7 HMSA10 RG
122 CR 25X42X10 HMSA10 RG
123 CR 25X45X7 HMSA10 RG
124 CR 25X45X8 HMSA10 RG
125 CR 25X45X10 HMSA10 RG
126 CR 25X46X7 HMSA10 RG
127 CR 25X47X7 HMSA10 RG
128 CR 25X47X10 HMSA10 RG
129 CR 25X50X10 HMSA10 RG
130 CR 25X52X7 HMSA10 RG
131 CR 25X52X8 HMSA10 RG
132 26 CR 26X37X7 HMSA10 RG
133 CR 26X38X5 HMSA10 RG
134 CR 26X38X7 HMSA10 RG
135 CR 26X42X7 HMSA10 RG
136 CR 26X47X7 HMSA10 RG
137 27 CR 27x47x7 HMSA10 RG
138 CR 27X37X7 HMSA10 RG
139 CR 27X42X10 HMSA10 RG
140 CR 27X43X7 HMSA10 RG
141 CR 27X47X10 HMSA10 RG
142 28 CR 28X42X8 HMSA10 RG
143 CR 28X44X6 HMSA10 RG
144 CR 28X45X8 HMSA10 RG
145 CR 28X47X7 HMSA10 RG
146 CR 28X47X10 HMSA10 RG
147 CR 28X52X7 HMSA10 RG
148 CR 28X52X10 HMSA10 RG
149 CR 28X38X7 HMSA10 RG
150 CR 28X38X8 HMSA10 RG
151 CR 28X40X7 HMSA10 RG
152 CR 28X40X8 HMSA10 RG
153 CR 28X42X7 HMSA10 RG
154 30 CR 30x40x7 HMSA10 RG
155 CR 30x50x5 HMSA10 RG
156 CR 30X42X8 HMSA10 RG
157 CR 30X44X7 HMSA10 RG
158 CR 30X45X7 HMSA10 RG
159 CR 30X45X8 HMSA10 RG
160 CR 30X46X7 HMSA10 RG
161 CR 30X47X6 HMSA10 RG
162 CR 30X47X7 HMSA10 RG
163 CR 30X47X8 HMSA10 RG
164 CR 30X47X10 HMSA10 RG
165 CR 30X48X8 HMSA10 RG
166 CR 30X50X7 HMSA10 RG
167 CR 30X50X8 HMSA10 RG
168 CR 30X50X10 HMSA10 RG
169 CR 30X52X7 HMSA10 RG
170 CR 30X52X8 HMSA10 RG
171 CR 30X52X10 HMSA10 RG
172 CR 30X55X7 HMSA10 RG
173 CR 30X55X10 HMSA10 RG
174 CR 30X62X7 HMSA10 RG
175 CR 30X62X10 HMSA10 RG
176 CR 30X72X10 HMSA10 RG
177 CR 30X42X6 HMSA10 RG
178 CR 30X42X7 HMSA10 RG
179 32 CR 32x52x12 HMSA10 RG
180 CR 32x80x7 HMSA10 RG
181 CR 32X50X8 HMSA10 RG
182 CR 32X50X10 HMSA10 RG
183 CR 32X52X7 HMSA10 RG
184 CR 32X52X8 HMSA10 RG
185 CR 32X55X10 HMSA10 RG
186 CR 32X62X10 HMSA10 RG
187 CR 32X72X7 HMSA10 RG
188 CR 32X42X7 HMSA10 RG
189 CR 32X43X7 HMSA10 RG
190 CR 32X44X7 HMSA10 RG
191 CR 32X45X7 HMSA10 RG
192 CR 32X45X8 HMSA10 RG
193 CR 32X47X6 HMSA10 RG
194 CR 32X47X7 HMSA10 RG
195 CR 32X47X8 HMSA10 RG
196 CR 32X47X10 HMSA10 RG
197 CR 32X48X8 HMSA10 RG
198 33 CR 33X45X7 HMSA10 RG
199 CR 33X50X6 HMSA10 RG
200 34 CR 34X44X8 HMSA10 RG
201 CR 34X48X8 HMSA10 RG
202 CR 34X52X8 HMSA10 RG
203 CR 34X62X10 HMSA10 RG
204 35 CR 35X52X8 HMSA10 RG
205 CR 35X52X10 HMSA10 RG
206 CR 35X55X7 HMSA10 RG
207 CR 35X55X8 HMSA10 RG
208 CR 35X55X10 HMSA10 RG
209 CR 35X56X10 HMSA10 RG
210 CR 35X58X10 HMSA10 RG
211 CR 35X60X10 HMSA10 RG
212 CR 35x72x7 HMSA10 RG
213 CR 35X62X7 HMSA10 RG
214 CR 35X62X8 HMSA10 RG
215 CR 35X62X10 HMSA10 RG
216 CR 35X72X10 HMSA10 RG
217 CR 35X72X12 HMSA10 RG
218 CR 35X80X12 HMSA10 RG
219 CR 35X45X7 HMSA10 RG
220 CR 35X47X6 HMSA10 RG
221 CR 35X47X7 HMSA10 RG
222 CR 35X47X8 HMSA10 RG
223 CR 35X48X8 HMSA10 RG
224 CR 35X49X6 HMSA10 RG
225 CR 35X50X7 HMSA10 RG
226 CR 35X50X8 HMSA10 RG
227 CR 35X50X10 HMSA10 RG
228 CR 35X52X7 HMSA10 RG
229 36 CR 36X52X7 HMSA10 RG
230 CR 36X58X10 HMSA10 RG
231 CR 36X62X7 HMSA10 RG
232 CR 36X47X7 HMSA10 RG
233 CR 36X50X7 HMSA10 RG
234 37 CR 37X50X6 HMSA10 RG
235 38 CR 38X50X7 HMSA10 RG
236 CR 38X52X7 HMSA10 RG
237 CR 38X52X8 HMSA10 RG
238 CR 38X54X10 HMSA10 RG
239 CR 38X55X7 HMSA10 RG
240 CR 38X55X8 HMSA10 RG
241 CR 38X55X10 HMSA10 RG
242 CR 38X58X8 HMSA10 RG
243 CR 38X58X10 HMSA10 RG
244 CR 38X60X10 HMSA10 RG
245 CR 38X62X7 HMSA10 RG
246 CR 38X62X8 HMSA10 RG
247 CR 38X62X10 HMSA10 RG
248 CR 38X72X10 HMSA10 RG
249 38.5064 CR 38.5X58X7 HMSA10 RG
250 40 CR 40X55X7 HMSA10 RG
251 CR 40X55X8 HMSA10 RG
252 CR 40X56X8 HMSA10 RG
253 CR 40X58X7 HMSA10 RG
254 CR 40X58X8 HMSA10 RG
255 CR 40X58X10 HMSA10 RG
256 CR 40X60X10 HMSA10 RG
257 CR 40X62X6 HMSA10 RG
258 CR 40X62X7 HMSA10 RG
259 CR 40X62X8 HMSA10 RG
260 CR 40X62X10 HMSA10 RG
261 CR 40X65X10 HMSA10 RG
262 CR 40X65X12 HMSA10 RG
263 CR 40X68X8 HMSA10 RG
264 CR 40X68X10 HMSA10 RG
265 CR 40X72X7 HMSA10 RG
266 CR 40X72X10 HMSA10 RG
267 CR 40X80X10 HMSA10 RG
268 CR 40X80X12 HMSA10 RG
269 CR 40x60x8 HMSA10 RG
270 CR 40x70x8 HMSA10 RG
271 CR 40x80x8 HMSA10 RG
272 CR 40x90x10 HMSA10 RG
273 CR 40x90x12 HMSA10 RG
274 CR 40X50X8 HMSA10 RG
275 CR 40X52X6 HMSA10 RG
276 CR 40X52X7 HMSA10 RG
277 CR 40X52X8 HMSA10 RG
278 41 CR 41X56X7 HMSA10 RG
279 42 CR 42X67X10 HMSA10 RG
280 CR 42X72X8 HMSA10 RG
281 CR 42X72X10 HMSA10 RG
282 CR 42x53x7 HMSA10 RG
283 CR 42x60x7 HMSA10 RG
284 CR 45x100x10 HMSA10 RG
285 CR 45x65x8 HMSA10 RG
286 CR 48x65x10 HMSA10 RG
287 CR 50x72x8 HMSA10 RG
288 CR 50x80x8 HMSA10 RG
289 CR 42X55X7 HMSA10 RG
290 CR 42X55X8 HMSA10 RG
291 CR 42X56X7 HMSA10 RG
292 CR 42X62X7 HMSA10 RG
293 CR 42X62X8 HMSA10 RG
294 CR 42X62X10 HMSA10 RG
295 CR 42X65X10 HMSA10 RG
296 CR 42X65X12 HMSA10 RG
297 CR 42X66X10 HMSA10 RG
298 43 CR 43X62X8 HMSA10 RG
299 44 CR 44X60X10 HMSA10 RG
300 CR 44X62X10 HMSA10 RG
301 CR 44X65X10 HMSA10 RG
302 45 CR 45X68X12 HMSA10 RG
303 CR 45X72X8 HMSA10 RG
304 CR 45X72X10 HMSA10 RG
305 CR 45X75X8 HMSA10 RG
306 CR 45X75X10 HMSA10 RG
307 CR 45X80X10 HMSA10 RG
308 CR 45X85X10 HMSA10 RG
309 CR 45X55X7 HMSA10 RG
310 CR 45X58X7 HMSA10 RG
311 CR 45X60X7 HMSA10 RG
312 CR 45X60X8 HMSA10 RG
313 CR 45X60X10 HMSA10 RG
314 CR 45X62X7 HMSA10 RG
315 CR 45X62X8 HMSA10 RG
316 CR 45X62X10 HMSA10 RG
317 CR 45X65X10 HMSA10 RG
318 CR 45X68X7 HMSA10 RG
319 CR 45X68X10 HMSA10 RG
320 46 CR 46X59X12 HMSA10 RG
321 CR 46X65X10 HMSA10 RG
322 47 CR 47X65X10 HMSA10 RG
323 CR 47X70X10 HMSA10 RG
324 48 CR 48X62X8 HMSA10 RG
325 CR 48X68X10 HMSA10 RG
326 CR 48X70X10 HMSA10 RG
327 CR 48X72X7 HMSA10 RG
328 CR 48X72X8 HMSA10 RG
329 CR 48X72X10 HMSA10 RG
330 50 CR 50X62X7 HMSA10 RG
331 CR 50X64X6 HMSA10 RG
332 CR 50X65X8 HMSA10 RG
333 CR 50X65X10 HMSA10 RG
334 CR 50X68X7 HMSA10 RG
335 CR 50X68X8 HMSA10 RG
336 CR 50X68X10 HMSA10 RG
337 CR 50X70X10 HMSA10 RG
338 CR 50X72X10 HMSA10 RG
339 CR 50X72X12 HMSA10 RG
340 CR 50X75X10 HMSA10 RG
341 CR 50X80X10 HMSA10 RG
342 CR 50X85X10 HMSA10 RG
343 CR 50X90X10 HMSA10 RG
344 52 CR 52X63X8 HMSA10 RG
345 CR 52X65X8 HMSA10 RG
346 CR 52X68X8 HMSA10 RG
347 CR 52X72X8 HMSA10 RG
348 CR 52X72X10 HMSA10 RG
349 CR 52X80X10 HMSA10 RG
350 CR 52X85X10 HMSA10 RG
351 55 CR 55X80X10 HMSA10 RG
352 CR 55X85X8 HMSA10 RG
353 CR 55X85X10 HMSA10 RG
354 CR 55X90X10 HMSA10 RG
355 CR 55X100X12 HMSA10 RG
356 CR 55X68X8 HMSA10 RG
357 CR 55X70X10 HMSA10 RG
358 CR 55X72X8 HMSA10 RG
359 CR 55X72X10 HMSA10 RG
360 CR 55X75X10 HMSA10 RG
361 CR 55X78X10 HMSA10 RG
362 CR 55X78X12 HMSA10 RG
363 CR 55X80X8 HMSA10 RG
364 CR 55x70x8 HMSA10 RG
365 CR 55x75x8 HMSA10 RG
366 CR 55x90x8 HMSA10 RG
367 CR 55x100x10 HMSA10 RG
368 56 CR 56X72X8 HMSA10 RG
369 57 CR 57X67X7 HMSA10 RG
370 58 CR 58X80X12 HMSA10 RG
371 CR 58X80X10 HMSA10 RG
372 CR 58X80X8 HMSA10 RG
373 CR 58X72X8 HMSA10 RG
374 60 CR 60X72X8 HMSA10 RG
375 CR 60X75X8 HMSA10 RG
376 CR 60X80X8 HMSA10 RG
377 CR 60X80X10 HMSA10 RG
378 CR 60X82X12 HMSA10 RG
379 CR 60X85X10 HMSA10 RG
380 CR 60X90X8 HMSA10 RG
381 CR 60X90X10 HMSA10 RG
382 CR 60X95X10 HMSA10 RG
383 CR 60X110X8 HMSA10 RG
384 CR 60x100x10 HMSA10 RG
385 CR 60x80x7 HMSA10 RG
386 CR 60x85x8 HMSA10 RG
387 62 CR 62X90X10 HMSA10 RG
388 CR 62X80X10 HMSA10 RG
389 CR 62X85X10 HMSA10 RG
390 63 CR 63X90X10 HMSA10 RG
391 CR 63X85X10 HMSA10 RG
392 64 CR 64X80X8 HMSA10 RG
393 65 CR 65X90X10 HMSA10 RG
394 CR 65X85X12 HMSA10 RG
395 CR 65X85X10 HMSA10 RG
396 CR 65X80X8 HMSA10 RG
397 CR 65x85x8 HMSA10 RG
398 CR 65X100X10 HMSA10 RG
399 CR 65X95X10 HMSA10 RG
400 CR 65X88X12 HMSA10 RG
401 68 CR 68X90X10 HMSA10 RG
402 70 CR 70X110X12 HMSA10 RG
403 CR 70X110X10 HMSA10 RG
404 CR 70x90x7 HMSA10 RG
405 CR 70X85X8 HMSA10 RG
406 CR 70X90X10 HMSA10 RG
407 CR 70X90X12 HMSA10 RG
408 CR 70X92X12 HMSA10 RG
409 CR 70X95X10 HMSA10 RG
410 CR 70X100X10 HMSA10 RG
411 72 CR 72X100X10 HMSA10 RG
412 CR 72X95X10 HMSA10 RG
413 CR 72X90X10 HMSA10 RG
414 75 CR 75X110X12 HMSA10 RG
415 CR 75X120X12 HMSA10 RG
416 CR 75X90X10 HMSA10 RG
417 CR 75X95X10 HMSA10 RG
418 CR 75X95X12 HMSA10 RG
419 CR 75X100X10 HMSA10 RG
420 CR 75X100X12 HMSA10 RG
421 CR 75X105X10 HMSA10 RG
422 78 CR 78X100X10 HMSA10 RG
423 80 CR 80x115x12 HMSA10 RG
424 CR 80X110X12 HMSA10 RG
425 CR 80X95X10 HMSA10 RG
426 CR 80X100X10 HMSA10 RG
427 CR 80X100X12 HMSA10 RG
428 CR 80X105X10 HMSA10 RG
429 CR 80X110X10 HMSA10 RG
430 85 CR 85X130X12 HMSA10 RG
431 CR 85X120X12 HMSA10 RG
432 CR 85X115X12 HMSA10 RG
433 CR 85X110X12 HMSA10 RG
434 CR 85X105X12 HMSA10 RG
435 CR 85X100X10 HMSA10 RG
436 CR 85x150x12 HMSA10 RG
437 90 CR 90X120X12 HMSA10 RG
438 CR 90X115X12 HMSA10 RG
439 CR 90X110X12 HMSA10 RG
440 CR 90X110X10 HMSA10 RG
441 95 CR 95X120X12 HMSA10 RG
442 CR 95X125X12 HMSA10 RG
443 CR 95X115X12 HMSA10 RG
444 100 CR 100x145x12 HMSA10 RG
445 CR 100x180x12 HMSA10 RG
446 CR 100X120X10 HMSA10 RG
447 CR 100X120X12 HMSA10 RG
448 CR 100X125X12 HMSA10 RG
449 CR 100X130X12 HMSA10 RG
450 CR 100X140X12 HMSA10 RG
451 CR 100X150X12 HMSA10 RG
452 105 CR 105X130X12 HMSA10 RG
453 CR 105X140X12 HMSA10 RG
454 110 CR 110X130X12 HMSA10 RG
455 CR 110X140X12 HMSA10 RG
456 CR 110X150X12 HMSA10 RG
457 115 CR 115x150x12 HMSA10 RG
458 CR 115X140X12 HMSA10 RG
459 118 CR 118x150x12 HMSA10 RG
460 120 CR 120X140X12 HMSA10 RG
461 CR 120X150X12 HMSA10 RG
462 CR 120X160X12 HMSA10 RG
463 125 CR 125X150X12 HMSA10 RG
464 130 CR 130x180x12 HMSA10 RG
465 CR 130X160X12 HMSA10 RG
466 CR 130X160X15 HMSA10 RG
467 135 CR 135X170X12 HMSA10 RG
468 140 CR 140X160X12 HMSA10 RG
469 CR 140X170X12 HMSA10 RG
470 CR 140X170X15 HMSA10 RG
471 CR 140X180X12 HMSA10 RG
472 145 CR 145x180x12 HMSA10 RG
473 CR 145X175X15 HMSA10 RG
474 148 CR 148X170X15 HMSA10 RG
475 150 CR 150x200x12 HMSA10 RG
476 CR 150X180X12 HMSA10 RG
477 CR 150X180X15 HMSA10 RG
478 155 CR 155X180X15 HMSA10 RG
479 160 CR 160X185X15 HMSA10 RG
480 CR 160X190X15 HMSA10 RG
481 165 CR 165X190X15 HMSA10 RG
482 170 CR 170X200X15 HMSA10 RG
483 175 CR 175x200x15 HMSA10 RG
484 180 CR 180X210X15 HMSA10 RG
485 CR 180x200x15 HMSA10 RG
486 190 CR 190X225X15 HMSA10 RG
487 CR 190X220X15 HMSA10 RG
488 200 CR 200X230X15 HMSA10 RG
489 210 CR 210X240X15 HMSA10 RG
490 220 CR 220X250X15 HMSA10 RG
491 230 CR 230X260X15 HMSA10 RG
492 240 CR 240X270X15 HMSA10 RG
493 250 CR 250X285X15 HMSA10 RG
494

CR 250X280X15 HMSA10 RG

 

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

———————————————————————

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP & DỊCH VỤ VIỆT á

Tell: 043.875.19080988.947.064

Email: maynenkhivieta@gmail.com

Website: maynenkhivieta.com 

Đc: Số 19/22 phố Tân Thụy-Phúc Đồng –Long Biên-Hà nội

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Phớt chặn dầu máy nén khí”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close Menu